spinner
Táto webová stránka používa súbory cookies. Ak má váš internetový prehliadač povolené ukladanie cookies, prehliadaním našej stránky súhlasíte s podmienkami používania cookies na našom webe Viac informácií →

Kataster - všeobecné info

1. Úradné hodiny?
a) podateľňa, registratúra: príjem návrhov na vklad, na záznam, zápis poznámky a ostatných písomných podaní 

Pondelok 8:00 - 15:00
Utorok 8:00 - 15:00
Streda 8:00 - 17:00
Štvrtok 8:00 - 15:00
Piatok 8:00 - 14:00

b) Poskytovanie informácií z údajov katastra nehnuteľností pre fyzické osoby a právnické osoby: výpis z listu vlastníctva, kópia z katastrálnej mapy, identifikácia parciel, ...

Pondelok 8:00 - 15:00
Streda 8:00 - 17:00
Piatok 8:00 - 12:00

2. Kontaktná adresa, a telefónne čísla ?
a) písomne alebo osobne na adrese: 

Okresný úrad Bratislava, katastrálny odbor
Ružová dolina 27 
821 09 Bratislava 2 

b) telefonicky na čísle: (+421 / 02 ) 2081 6800
c) mailom na adrese: skba@skgeodesy.sk 

3. Kolky na katastri ?
Je možné zakúpiť kolky v priestore katastra na 1.poschodí, kde sú umiestnené 2 kolkomaty. V prípade vypredania kolkov v kolkomate, je možné zakúpiť kolky tiež na Slovenskej pošte, a.s.. 

4. Ako mám postupovať, ak si chcem zmeniť trvalý pobyt a priezvisko na liste vlastníctva?
Je potrebné vyplniť tlačivo „Žiadosť o vyznačenie zmeny trvalého pobytu, priezviska v operáte KN“ a doručiť ho spolu s prílohami osobne alebo poštou na správu katastra. 

5. Postavil som si rodinný dom a chcem ho mať zapísaný na liste vlastníctva. Ako mám postupovať? Aké kolky budem potrebovať ?
Je potrebné vyplniť tlačivo „Žiadosť o zápis stavby do KN“ pre fyzické osoby / právnické osoby a doručiť ho spolu s prílohami osobne alebo poštou na správu katastra. Zápis stavby sa vykoná záznamom bezplatne. 

6. Kúpil som byt a chcem to podať na správu katastra. Aké doklady mám doniesť a aké kolky? Môže to doniesť aj iná osoba, aj keď nie je v zmluve uvedená?
K prevodu je potrebné predložiť dve vyhotovenia zmluvy o prevode nehnuteľnosti /kúpne zmluvy/, prehlásenie správcu, že na byte nie sú nedoplatky. Za návrh na vklad, ktorý má byť povolený do 30 dní sa uhrádza správny poplatok vo výške 66 euro, za návrh na vklad, ktorý má byť povolený v skrátenej lehote 15 dní sa uhrádza správny poplatok vo výške 265,50 euro. Návrh na vklad môže podpísať ktorýkoľvek z účastníkov konania a priniesť ho môže aj osoba, ktorá nie je účastníkom konania. 

7. Dal som späťvzatie návrhu na vklad. Kedy môžem podať nový návrh na vklad (spolu so späťvzatím)? 
Pri späťvzatí návrhu na vklad je možné súčasne podať aj nový návrh na vklad, ale o novom návrhu bude možné rozhodnúť, až po ukončení konania, kde bol návrh zobratý späť, vzhľadom na to, že v zmysle § 41 ods. 2 katastrálneho zákona sa práva k tej istej nehnuteľnosti zapisujú v poradí, v akom sa správe katastra doručili listiny. 

8. Zistil som, že na liste vlastníctva mám chybu. Ako mám postupovať? 
Ak vlastník evidovaný na liste vlastníctva zistí, že má chybu na uvedenom liste vlastníctva, predloží písomne správe katastra návrh na opravu chyby. 9. 

9. Na liste vlastníctva mám zapísané vecné bremeno – právo doživotného užívania a bývania bytu môjho otca, ktorý zomrel. Chcem, aby bolo toto vecné bremeno z listu vlastníctva vymazané. Ako mám postupovať? 
V prípade zániku vecného bremena smrťou oprávneného je potrebné k tejto skutočnosti predložiť overenú fotokópiu úmrtného listu spolu so žiadosťou, v ktorej bude uvedené katastrálne územie a číslo listu vlastníctva. 

10. Na liste vlastníctva mám zapísané vecné bremeno – právo doživotného užívania a bývania bytu môjho otca, ktorý žije. Chcem, aby bolo toto vecné bremeno z listu vlastníctva vymazané. Ako mám postupovať? 
V takomto prípade je potrebné predložiť na správu katastra k výmazu vecného bremena Dohodu oprávneného a povinného z vecného bremena o zrušení vecného bremena, ktorá podlieha vkladu do katastra nehnuteľnosti. 

11. Stratil som zmluvu o prevode a potrebujem ju predložiť banke. Môžem dostať od Vás overenú kópiu zmluvy? 
Správa katastra v takomto prípade vyhotoví na požiadanie len kópiu zmluvy za poplatok. Overenú kópiu zmluvy môže na správe katastra vyhotoviť len notár, ktorého treba o túto službu požiadať. 

12. Je možné vyhotoviť výpis z listu vlastníctva s plombou? 
Od 1.5.2010 sa umožňuje vydávanie listu vlastníctva s vyznačenou plombou o zmene práva k nehnuteľnosti vlastníkovi, alebo inej oprávnenej osobe. 

13. Ak parcela nie je evidovaná na LV, kde zistím bližšie informácie o parcele? 
Právny vzťah k pozemku (parcele) je evidovaný v pozemkovej knihe príp. inej listine preukazujúcej právo k nehnuteľností a údaje o týchto právach je možné zistiť na miestne príslušnej správe katastra. 

14. Aké údaje eviduje časť C – ťarchy? 
V časti C ťarchy sa evidujú vecné bremená, záložné práva (označenie záložného veriteľa), predkupné práva, ak majú mať účinky vecných práv, iné práva, ak boli dohodnuté ako vecné práva, a iné údaje obsahujúce bližšie vysvetlenia časti C a číslo zmeny, časť C neobsahuje údaj o výške dlhu. 

15. Môžem použiť LV vytlačený z Katastrálneho portálu na právne účely? 
Listy vlastníctva získané cez Katastrálny portál nie je možné použiť na právne účely. Majú len informatívny charakter, nakoľko aktuálnosť údajov je týždenná. 

16. Čo je to vecné bremeno? 
Vecné bremeno obmedzuje vlastníka nehnuteľnosti v prospech niekoho iného tak, že je povinný niečo trpieť, niečo konať alebo sa niečoho zdržať (napr. prechod cez pozemok a pod.). Vecné bremená vznikajú písomnou zmluvou, na základe závetu, schválenou dohodou dedičov, rozhodnutím príslušného orgánu alebo zo zákona a zanikajú písomnou zmluvou, rozhodnutím príslušného orgánu alebo zo zákona. 

17. Čo je to plomba? 
Plomba sa vyznačuje na liste vlastníctva alebo v pozemkovej knihe a signalizuje, že právo zapísané v katastri je dotknuté ďalšou právnou zmenou. Plomba má preventívny účinok. Správa katastra vyznačí plombu najneskôr v nasledujúci pracovný deň od doručenia podania ako je zmluva, verejná listina alebo iná listina na zápis vkladom alebo záznamom, alebo ak sa začalo katastrálne konanie o oprave chyby v katastrálnom operáte alebo konanie o proteste prokuratúra. 

18. Čo je to pozemková kniha? 
Pozemková kniha slúži ako zdroj informácií o vlastníckych a iných právach k nehnuteľnostiam a o nehnuteľnostiach, ktoré nie sú evidované v digitálnej forme v informačnom systéme katastra nehnuteľností. Pozemková kniha sa nachádza na správe katastra. 

19. Mám elektronický podpis a chcem podať návrh na vklad elektronicky. Ako mám postupovať? 
Na stránke elektronickej podateľne http://portal.gov.sk/Portal/sk/default.aspx je potrebné zvoliť všeobecné podanie – kvalifikované podanie a prihlásiť sa do systému. Ďalej postupujete podľa pokynov na stránke elektronickej podateľne. 

Upozornenie: Prijatie potvrdenia o podaní zo strany Ústredného portálu verejnej správy automaticky neznamená prijatie na príslušnej správe katastra. Potvrdenie o prijatí príslušnou správou katastra vám bude zaslané po zaevidovaní v systéme katastrálneho úradu resp. správy katastra. 

20. Kde môžem vykonať oznámenie o zamýšľanom návrhu na vklad? 
Interaktívne tlačivo na podanie oznámenia o zamýšľanom návrhu na vklad je sprístupnené na internetovej stránke https://www.katasterportal.sk/kapor/newNavrhNaVkladAction.do . Vyplnené tlačivo je potrebné vytlačiť a tvorí prílohu návrhu na vklad. Nárok na zľavu vzniká jedine v prípade korektného vyplnenia oznámenia. 

21. Môžem podať návrh na vklad elektronicky aj keď nemám elektronický podpis? 
Nie, v tomto prípade nie je možné podať návrh na vklad elektronicky. Elektronický dokument by mal byť vždy podpísaný elektronickým podpisom alebo zaručeným elektronickým podpisom. 

22. Chcel by som si prevziať rozhodnutie o povolení vkladu práva do katastra nehnuteľností osobne na správe katastra. Je to možné, alebo musím čakať kým mi bude doručené poštou? 
Rozhodnutie o povolení vkladu práva do katastra nehnuteľností je možné prevziať aj osobne na správe katastra, ale správa katastra musí byť o tom upovedomená ešte pred samotným vydaním rozhodnutia. Najlepšie je o to požiadať hneď pri podaní návrhu na vklad. Žiadosť o osobné prevzatie rozhodnutia bude tvoriť prílohu k návrhu na vklad. 

Rozhodnutie si je možné prevziať do 10 dní od vykonania zápisu, po tejto lehote bude expedované poštou. 

23. Chcel by som si prevziať oznámenie o vykonaní zápisu do katastra nehnuteľností osobne na správe katastra. Je to možné, alebo musím čakať kým mi bude doručené poštou? 
Oznámenie o vykonaní zápisu do katastra nehnuteľností je možné prevziať aj osobne na správe katastra, ale správa katastra musí byť o tom upovedomená ešte pred samotným vykonaním zápisu. Najlepšie je o to požiadať hneď pri podaní návrhu na zápis. Žiadosť o osobné prevzatie oznámenia bude tvoriť prílohu k návrhu na zápis. 

Oznámenie si je možné prevziať do 10 dní od vykonania zápisu, po tejto lehote bude oznámenie expedované poštou.