spinner
Táto webová stránka používa súbory cookies. Ak má váš internetový prehliadač povolené ukladanie cookies, prehliadaním našej stránky súhlasíte s podmienkami používania cookies na našom webe Viac informácií →

Čo je vlastne hypotéka ?

Dlhodobý spotrebiteľský (spotrebný) úver, ktorého účelom je financovanie čohokoľvek. Podmienkou poskytnutia hypotéky je zriadenie záložného práva na nehnuteľnosť v prospech banky. Vďaka záložnému právu má hypotéka oveľa nižšie úročenie a hlavne dlhšiu dobu splatnosti (1 až 45 rokov) ako klasický spotrebiteľský (spotrebný) úver bez zabezpečenia.
Hypotéka, na rozdiel od hypotekárneho úveru v zmysle zákona o bankách, môže byť poskytnutá aj do výšky 100 a viac percent z hodnoty založenej nehnuteľnosti.
Hypotéka môže byť aj kombinácia dvoch úverových produktov, a to spotrebiteľského (spotrebného) a hypotekárneho úveru v zmysle zákona o bankách. Banky a iné spoločnosti poskytujúce iný typ úveru ako hypotekárny úver nemusia mať špeciálnu licenciu udelenú Národnou Bankou Slovenska. Klient si však v tomto prípade nemôže uplatniť nárok na štátnu podporu, ak ju štát poskytuje. 

Hypotekárny úver

Je v zmysle zákona o bankách dlhodobý úver, ktorého účelom je nadobudnutie, výstavba alebo rekonštrukcia nehnuteľnosti. Podmienkou pri jeho poskytnutí je zriadenie záložného práva na nehnuteľnosť v prospech banky. Vďaka záložnému právu má hypotekárny úver najnižšie úročenie. Maximálna výška hypotekárneho úveru je zákonom stanovená. 
Hypotekárny úver môže byť poskytnutý maximálne do výšky 70 % hodnoty založenej nehnuteľnosti. Klientovi môže byť poskytnutá štátna podpora, ak ju štát poskytuje. Hypotekárny úver spolu so spotrebným úverom môže byť poskytnutý aj na viac ako 70 % hodnoty založenej nehnuteľnosti. Vtedy však ide o kombinovaný úverový produkt – hypotekárny a spotrebný úver. Úroková sadzba hypotekárneho ako aj spotrebného úveru je zväčša rovnaká. 
Podľa zákona o bankách č. 483/2001 Z.z.: „Hypotekárny úver je úver s lehotou splatnosti od 4 do 30 rokov zabezpečený záložným právom k tuzemskej nehnuteľnosti, a to aj rozostavanej, ktorý je financovaný najmenej vo výške 90 % prostredníctvom vydávania a predaja hypotekárnych záložných listov hypotekárnou bankou podľa osobitného predpisu, a ktorý poskytuje hypotekárna banka na tieto účely: 

a) nadobudnutie tuzemskej nehnuteľnosti alebo jej časti,
b) výstavbu alebo zmenu dokončených stavieb,
c) vysporiadanie spoluvlastníckych podielov,
d) údržbu tuzemských nehnuteľností alebo
e) splatenie skôr poskytnutého úveru použitého na účely podľa písmen a) až
d), ktorý je hypotekárnym úverom poskytnutým hypotekárnou bankou,
f) splatenie skôr poskytnutého úveru použitého na účely podľa písmen a) až
d), ktorý nie je hypotekárnym úverom.”